Yhdistykset ilolla yhteistyöhön -yhdistyskysely 2016

14.6.2016

Lehdistötiedote 14.6.2016
Vapaa julkaistavaksi
 

YHDISTYKSET ILOLLA YHTEISTYÖHÖN
- yhdistyskysely kevät 2016


Kyselyllä kartoitettiin Hämeenlinnan seudun yhdistyksien toimintaa, osallistujia ja tulevaisuuden näkymiä

SILTA –yhteistyöverkoston toteuttamaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan yhdistyksille suunnattuun kyselyyn vastasi 83 yhdistystä, jotka edustivat laajalti eri toimialoja. Eniten vastauksia saatiin omais- ja terveysalan sekä kulttuuri- ja taidealan yhdistyksiltä. Kyselyyn vastanneissa yhdistyksissä oli mukana niin isoja työntekijävetoisia (40%) yhdistyksiä kuin kokonaan vapaaehtoisvoimin toimivia (60%). Kyselyn luvut koskevat vuotta 2015. Vastanneiden yhdistysten toimintaan osallistui 85 625 henkilöä ja jäseniä yhdistyksillä oli yhteensä 20 738. Toimintaa toteuttamassa oli mukana 2854 vapaaehtoista, eniten vapaaehtoisia oli eläkeläisyhdistyksillä.

Vastanneiden yhdistysten työllistämisvaikutukset vuonna 2015:

- Työntekijöitä 307

- Työkokeilijoita 154

- Kuntouttavan työtoiminnan osallistujia 174

- Opiskelijaharjoittelijoita 112
 

Toiveena lisää työvoimaa ennemmin kuin rahaa

Yhdistykset arvioivat vastauksissaan yhdistyksensä nykytilannetta. Isompi osa yhdistyksiä (64%) kaipaisi enemmän väkeä toteuttamaan toimintaa kuin enemmän taloudellisia resursseja (55%). Toimialojen välillä voidaan kuitenkin havaita joitain selkeitä eroja. Suurin osa toimialoista kaipaa työvoimaa enemmän kuin rahoitusta. Esimerkiksi omais- ja terveysalan yhdistyksistä 42% kaipasi lisää rahoitusta, mutta työvoiman tarve oli jopa kaksinkertainen 84%:lla. Tietyillä toimialoilla resurssien tarve on kuitenkin käänteinen: vastanneissa kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistyksissä työvoiman tarve oli suhteellisen pientä (33%:lla yhdistyksistä) kun taas lisärahoitusta kaipasi tästä kaksinkertainen määrä (67%). Erityisesti työvoiman lisätarve näkyy avoimissa kysymyksissä, joissa kysyttiin yhdistyksen haasteita ja huolia.

”Yhdistyksen toiminnalta odotetaan paljon. Kuitenkin toiminnan vähäiset resurssit vaikeuttavat niiden toteuttamista.”

 

Aktiivisuus ja yhteishenki tuottaa iloa yhdistysten toiminnassa

Yhdistyksiä pyydettiin myös kertomaan, mikä niiden toiminnassa tuottaa iloa. Tähän kysymykseen annettiin vastauksia yhteensä 66. Vastauksissa painottui etenkin jäsenten ja muiden toiminnan tekijöiden merkitys: yhdistyksessä toimivien aktiivisuutta ja/tai yhteishenkeä kiiteltiin 35:ssa, eli yli puolessa kaikista vastauksista. Tämän lisäksi positiivinen suhtautuminen yhdistykseen niin ulkopuolelta kuin yhdistyksen toimijoidenkin keskuudessa nousivat esiin vastauksissa ilon aiheina. Yhdistyksen sisällä etenkin kokemus työn tärkeydestä herätti positiivisia tunteita.

”Tekijöillämme on ihanan innostava ilmapiiri! Meillä on paljon annettavaa ja kiinnostuneita tuntuu olevan vaikka kuinka!”

Vastauksista paistoi läpi myös innostuneisuus yhdistyksen toiminnan kehittymistä kohtaan. Etenkin toiminnan kasvu, mutta myös muunlainen yleinen uudistuminen mainittiin useissa vastauksissa ilon aiheena. Toisaalta toiminnassa aiheuttivat iloa myös toiminnan vakiintuminen, onnistumisen kokemukset ja muuten parantuneet toimintaedellytykset esimerkiksi uusien tilojen muodossa. Lisäksi kymmenessä vastauksessa mainittiin myös yhteistyö toisten yhdistysten tai kaupungin kanssa ilon aiheena.

 

Yhdistykset haluavat tehdä yhteistyötä

Kyselyn perusteella yhdistykset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä niin muiden yhdistysten (94,4% vastaajista) kuin kaupungin/kunnan kanssa (94,3% vastaajista). Helpoimpina tai tärkeimpinä tulevan ja nykyisen yhteistyön toimintamuotoina pidettiin erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä. Jopa 24 yhdistystä mainitsi tapahtumien yhteisen järjestämisen hyvänä yhteistyökohteena. Myös tilojen yhteiskäyttö, tiedotusyhteistyö, hankekohtainen yhteistyö ja yhteinen edunvalvonta esiintyivät muutamassa vastauksessa.

”Ehdottomasti kyllä! Kaikki yhteistyö paikallisten yhdistysten ja tahojen kanssa on aina kaikille hyväksi.”

Tärkeimmäksi yhteistyömuodoksi kaupunkien tai kuntien kanssa nousi palveluiden ja sisällön tuotanto, joka mainittiin yhteensä 16 vastauksessa eli 24%:ssa yhteistyölle myönteisistä vastauksista. Yhdistykset pitivät mahdollisuutena esimerkiksi kerhotoiminnan, kurssien, vertais- ja tukipalveluiden sekä kulttuurisisällön tuottamista kaupungin tai kunnan tapahtumien ja toimintojen yhteyteen. Muina hyvinä yhteistyökohteina pidettiin tapahtumien ja tilaisuuksien yhteistä järjestämistä, vaikutustyötä ja edunvalvontaa, tiedonvälitystä ja yhdistysten työn koordinaatioapua. Lisäksi kaupungeilta ja kunnilta toivottiin apua tilaratkaisuihin seitsemässä vastauksessa.
 

Liitteenä kyselyn tuloksien koonti ja avoimien kysymysten vastaukset.

Tietoa SILTA –yhteistyöverkostosta: www.siltaverkosto.net

Lisätietoja kyselystä ja tuloksista antaa: