Kannanotto: Ikääntyvän väestön tarpeet huomioitava Uuden Hämeenlinnan kehittämistyössä

30.11.2016

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle

 

Ikääntyvän väestön tarpeet huomioitava Uuden Hämeenlinnan kehittämistyössä

 

Eläkeläisyhdistysten ja senioritoimintaa järjestävien verkosto pitää tärkeänä, että Uudessa Hämeenlinnassa kaupungin elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistettäessä huomioidaan ikääntyvän väestön fyysiset ja henkiset tarpeet.

 

Ikäihmisiä koskevat kysymykset eivät ole pelkästään sote-asioita eivätkä näin ollen siirry kokonaan maakunnallisen organisaation hoidettaviksi. Ikäihmiset ovat kaupungin asukkaita siinä kuin muutkin ja heidän hyvinvointinsa edistäminen on yhtä tärkeää kuin muidenkin kaupunkilaisten. He tarvitsevat kulttuuri- ja liikuntapalveluita, ikäihmisille soveltuvia asuntoja, turvallisia liikenneväyliä, mahdollisuuksia aineellisesti ja henkisesti täyteläiseen elämään.

 

Toimintojen rajapinta kaupungin ja sotealueen välillä tulee olla täsmällinen, kun määritellään kuntatason terveyden edistämisen sisältöjä ja toimintavastuita.

 

Erityisen tärkeänä pidämme seuraavia seikkoja:

 

Kaupungin tulee mahdollistaa ikääntymisen vaivojen ennaltaehkäisytyö ja tukea siinä toiminnassa mukana olevia yhdistyksiä ja vapaaehtoisia tarjoamalla toimitiloja, ohjausta ja taloudellista tukea.

Ilman eläkeläis- ja muita vapaaehtoistyötä tekeviä järjestöjä ja yksityisiä toimijoita kaupunki ei millään pystyisi vastaamaan ikäihmisten tarpeisiin.

 

Kaupungin kehittämissuunnitelmia tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten päätökset vaikuttavat ikääntyvien elinolosuhteisiin. Kaavoituksessa, asuntojen ja katujen rakentamisessa, liikenne- ja kauppapalvelujen yms. suunnitelmissa kannattaa huomioida elämänkaariperiaatteella myös vanhusväestön tarpeet.

 

Ikäihmisten aktiivinen osallistuminen, itsenäinen asioiden hoito ja itsemääräämisoikeus edellyttävät, että ikääntyvät saavat ajoissa tietoa heitä koskevista suunnitelmista, heidän mielipiteitään kuullaan ja kunnioitetaan. Heille tulee myös mahdollistaa pääsy tuleviin foorumeihin, asukastilaisuuksiin ja -kyselyihin vastaamisiin.

 

Eläkeläisyhdistysten ja senioritoimintaa järjestävien verkosto on yksi SILTA-yhteistyöverkoston alaverkostoista. Verkoston kokoava toimielin on yhteistyöryhmä. Asiaa on käsitelty myös SILTA-yhteistyöryhmässä 17.11.2016, jossa todettiin kannanoton sisältö tärkeäksi.

 

 

Eläkeläisyhdistysten verkoston puolesta

 

Ulla Murtonen
verkoston puheenjohtaja

 

Yhteystiedot: ulla.murtonen@gmail.com ja 050-4925814

Lisätietoja SILTA-yhteistyöverkostosta: www.siltaverkosto.net